Zakat, Sebaiknya ke Lembaga atau Langsung ke Mustahiq?

uang rupiah

Ustadz, mana yang lebih utama, zakat ke lembaga atau ke mustahiq langsung?   Pertanyaan inilah yang sering muncul di tengah-tengah para muzakki menyangkut harta zakat yang hendak dititipkannya. Sejauh ini, memang belum ditemukan dalil terperinci mengenai bagaimana seharusnya kita menitipkan zakat, langsung kepada mustahiq atau lewat badan zakat. Kalaulah boleh kedua-duanya, lantas manakah yang lebih utama di antara keduanya?   Secara tekstual (tersurat), perihal penitipan zakat ini tidak diketahui dalilnya secara rinci. Karenanya, kesimpulan hukum mengenai hal tersebut kita ambil berdasarkan isyarat atau petunjuk umum (tersirat) yang dikandung oleh dalil…

Selanjutnya