Sebab-Sebab Malas Beribadah dan Solusinya

1
453
shalat

Assalamu’alaykum wr wb……Pak Aam bagaimana caranya agar kita mempunyai semangat untuk terus beribadah tanpa ada rasa malas?. Jujur saja saya sendiri kadang mempunyai semangat yang tinggi dalam beribadah khususnya saat ada masalah dan mempunyai keinginan namun kadang timbul perasaan malas dan ogah-ogahan. Apakah orang yang malas beribadah salah satu tanda munafik atau orang yang berdosa besar? Mohon penjelasannya dan terima kasih (Marlina by email)

 

 

iklan

Wa’alaykumsalam wr wb….Iya Ibu Marlina dan pembaca sekalian, mungkin apa yang Anda alami juga dirasakan kebanyak kaum muslimin yang lainnya. Seperti  yang digambarkan Rasulullah Saw bahwa keimanan itu terkadang naik dan terkadang turun. Salah satu indikasi iman sedang naik adalah adanya semangat yang tinggi dalam beribadah. Sebaliknya ketika keimanan sedang turun maka ibadahnya menjadi malas-malasan.

Perlu dipahami kita semua pengertian ibadah adalah nama yang mencakup setiap apa saja yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik bersifat lahiriah ataupun batiniah. Ini pengertian ibadah secara umum, jadi bukan hanya bersifat maghdlah (hubungan ibadah langsung dengan Allah) maupun yang ghairu maghdlah yakni ibadah yang berhubungan dengan kemanusiaan atau sosial.

Nah, hakikat ibadah sendiri bisa dipahami sebagai bentuk pengabdian hamba kepada Allah Swt sebagai ekspresi syukur dan mahabbah (cinta) kepada-Nya. Dengan demikian maka menurut para ulama ada  macam-macam ibadah, sesuai dengan suasana bathin maupun fisik yang terlibat:

  • Ibadah Jasadiyyah, Ibadah yang penekanannya pada jasad seperti puasa
  • Ibadah Maaliyyah, Ibadah yang penekanannya pada harta zakat, infak dan sedekah.
  • Ibadah ‘Aqliyyah, Ibadah yang penekanannya pada intelektual seperti mencari ilmu.
  • Ibadah Ruhiyyah, Ibadah yang penekanannya pada hati atau jiwa seperti memafkan, membalas keburukan dengan kebaikan, dll.

Ibadah shalat yang kita kerjakan setiap hari khususnya yang wajib mengintegrasikan seluruh macam-macam ibadah tersebut. Jasad terlihat ada gerakan, maaliyyahnya kita gunakan untuk membangun masjid, membeli sajadah, kemudian aqliyyah mempelajari shalat seperti yang dicontohkan Rasulullah. Sementara ruhiyyahnya menghadirkan kekhusyukan selama mengerjakan shalat.

Lalu bagaiaman agar kita senantiasa memiliki kondisi jiwa supaya senantiasa memiliki eemangat dalam ibadah? Menurut saya hal ini lebih berkaitan dengan suasana bathin atau ruhiyyah seseorang. Mungkin fisik yang sehat juga berpengaruh terhadap semangat kita dalam beribadah namun suasana ruhiyyah lebih dominan dalam membangun semangat dalam beribadah. Ada beberapa kondisi atau faktor agar kita memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah:

  1. Muraqabah

Muraqabah adalah suatu kondisi jiwa, saat diri kita selalu merasa ditatap Allah Swt. kapan dan dimana pun berada. Seperti yang telah Allah tegaskan dalam Al Quran:

Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di la­ngit dan di bumi? Tidak ada pembicara­an rahasia antara tiga orang, melainkan Allah yang keempatnya. Tidak ada lima orang, melainkan Allah yang ke­enamnya. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah pasti ada bersama mereka di mana pun me­reka berada. Kemudian, pada hari Kia­mat, Allah akan memberitakan apa yang telah mereka kerjakan. Sesung­guhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesu­atu. (QS. Al-Mujadalah 58 : 7)

 

  1. Khauf

Khauf artinya perasaan takut yang datang dari Allah, yaitu …….

 

HALAMAN SELANJUTNYA…>>